Partner serwisu
15 czerwca 2021

Odpady z browaru

Kategoria: Aktualności

Gospodarka odpadami staje się obecnie kwestią o naczelnym znaczeniu. Znaczącym problemem w ochronie środowiska naturalnego stało się zagospodarowanie dużych ilości odpadów poprodukcyjnych z przemysłu, w tym także rolno-spożywczego, do którego zaliczamy również odpady z browarów.

Odpady z browaru

Coraz większa liczba ludności na świecie, połączona z rozwojem gospodarczym, doprowadziły do znacznego zwiększenia ilości powstających odpadów. Do tego olbrzymia i wszechobecna liczba opakowań, które – choć odgrywają olbrzymią rolę w zachowaniu integralności produktu, ochronie zdrowia i bezpieczeństwie produktów dostarczanych konsumentom – to stanowią ogromne źródło odpadów.


Odpady definiowane są różnie w różnych dokumentach, najkrótsza, a przez to najbardziej klarowna definicja obowiązuje w Unii Europejskiej: „odpady to substancje lub przedmioty zbędne dla ich posiadacza”, jednak już Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 roku podaje bardziej pełną ich definicję „każda substancja lub przedmiot, w kategoriach ustalonych w załączniku do Dyrektywy, których posiadacz się wyzbywa lub zamierza się pozbyć, lub też których pozbycie się jest wymagane”. Jeszcze inne są ustalenia WHO w odniesieniu do odpadów przemysłowych, gdzie określa się je jako „materiały niestanowiące głównego produktu, których podstawowym źródłem jest przemysł produkcyjny. Odpady powstają w przemyśle jako produkty uboczne procesów wytwarzania, jak i w formie odpadów poużytkowych wyprodukowanych dóbr". Natomiast w ustawodawstwie polskim obowiązuje Ustawa o odpadach (Dz.U.2013.21), która określa odpady zgodnie z zapisami Dyrektywy 75/442/EWG jako: „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”.
Natomiast za odpady przemysłowe uważa się powstające w procesach produkcyjnych substancje oraz przedmioty, które nie są półproduktem ani produktem końcowym w danym zakładzie. Szczegółowy opis i kategoryzacji odpadów została uregulowana odpowiednim rozporządzeniem.

Podział odpadów
We wszystkich grupach odpadów można wydzielić grupę tzw. odpadów niebezpiecznych i są to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska, niezależnie od miejsca i sposobu ich powstawania.


Ogólnie odpady dzielimy 10 kategorii:
1.    pozostałości z produkcji lub konsumpcji,
2.    produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym,
3.    produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął,
4.    substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu,
5.    substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań,
6.    podrobione lub sfałszowane substancje lub przedmioty,
7.    wszelkie substancje lub przedmioty, których używanie zostało prawnie zakazane,
8.    substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania,
9.    zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleb,
10.    wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej).


Niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy określać i dzielić odpady, obecnie nadrzędnym celem staje się takie gospodarowanie odpadami, aby minimalizować negatywne skutki w środowisku. Cel ten można osiągnąć przez:
•    recykling – polegający na ponownym wykorzystaniu odpadów do wytwarzania nowych produktów;
•    kompostowanie – polegające na biologicznym rozkładzie odpadów organicznych;
•    spalanie – polegające na pozbywaniu się odpadów przez ich spalanie w odpowiednich urządzeniach.

Odpady z browaru
Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2.01.2020, zalicza odpady z browaru do grupy 2, w skład której wchodzą odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności. Wg wyżej wymienionego rozporządzenia, organiczne odpady z browaru zaliczane są do grupy 02 07 odpadów z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao), podgrupa 02 07 80: wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary.


Główne źródła odpadów w browarnictwie to procesy produkcyjne i opakowania produktów. Dlatego aspiracją wielu browarów jest całkowite wyeliminowanie odpadów poprodukcyjnych i dobrze prowadzony recykling opakowań. Aby to osiągnąć, firmy ograniczają ogólny poziom odpadów i szukają sposobów, w jaki odpady można by ponownie wykorzystać w innych procesach.
Najistotniejsze odpady poprodukcyjne powstające w browarze to: młóto browarnicze (słodowe, wysłodziny), drożdże, chmieliny, osady brzeczne, dwutlenek węgla oraz ziemia okrzemkowa.

Młóto
Młóto browarnicze, które stanowi ok. 85% wszystkich produktów ubocznych z produkcji piwa, najczęściej wykorzystywane jest jako dodatek do pasz. Ze względu na swoje właściwości zaliczane jest do dodatków silnie mlekopędnych, ze względu na silny wzrost wydajności mlecznej nawet przy kilku procentowym udziale młóta w dawce paszy dla krów mlecznych.


Inne rozwiązania utylizacji młóta to: beztlenowa fermentacja w celu uzyskania biogazu, która na dużą skalę została wykorzystana w browarze Alaskan Brewing Company na Alasce, z przyczyn oczywistych w tamtejszych browarach trudno jest wykorzystywać młóto do spasania zwierzą hodowlanych. Takie więc rozwiązanie przyczynia się do wykorzystanie młóta i oszczędności w wyniku uzyskiwania energii na potrzeby własne.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ