Partner serwisu
30 kwietnia 2015

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska objął konferencję HONOROWYM PATRONATEM

Kategoria: VIII Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska objął Honorowym Patronatem VIII Konferencję Naukowo-Techniczną Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska objął konferencję HONOROWYM PATRONATEM

 

Wydarzenie odbędzie się 1-2 października 2015 r. w hotelu Mercure Unia w Lublinie. Honorowym Gospodarzem konferencji jest Spółdzielnia Mleczarska RYKI.

 


Misja i wizja

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.

Zgodnie z wizją - Inspekcja to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.


Zadania IOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej - powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, jako kierownicy wojewódzkich inspekcji ochrony środowiska, wchodzący w skład zespolonej administracji wojewódzkiej, wykonują zadania Inspekcji. Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzegania przepisów prawa o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska, w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. Ich realizacja odbywa się, między innymi, poprzez:

 •     kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 •     kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 •     udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 •     udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, oraz urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 •     kontrolę eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 •     podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska, lub naruszaniem warunków korzystania ze środowiska,
 •     współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi,
 •     organizowanie i koordynowanie Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,
 •     opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
 •     inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,
 •     uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedkłada co roku władzom państwowym sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska za rok miniony.
 

Źródło: www.gios.gov.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ