Partner serwisu
19 czerwca 2020

PepsiCo konsekwentnie realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

Kategoria: Aktualności

PepsiCo konsekwentnie realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju – najnowszy raport za rok 2019 wskazuje sukcesy w drodze do budowy bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności

PepsiCo konsekwentnie realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju

Najnowszy raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 podkreśla osiągnięcia firmy na drodze do budowy bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Światowy lider w dziedzinie produkcji żywności i napojów szczególny nacisk kładzie na zaangażowanie firmy w realizację celów, które pozwolą wdrożyć zmiany prowadzące do zapewnienia lepszego jutra dla wszystkich mieszkańców planety. Wśród wyróżnionych w interaktywnym raporcie celów znajduje się realizacja założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa, przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody wielu milionom mieszkańców świata. W działania te aktywnie angażuje się polski oddział PepsiCo, który lokalnie realizuje założenia globalnej strategii firmy.

Raport PepsiCo dotyczący realizacji przez firmę celów zrównoważonego rozwoju za rok 2019 ukazuje postępy firmy w obszarach priorytetowych, na które PepsiCo jako organizacja może mieć największy wpływ: rolnictwo, ochrona klimatu, dostęp do wody, materiały opakowaniowe, produkty i ludzie.

– Aktualne oczekiwania dotyczącego globalnego otoczenia i rozwoju społecznego w sposób bardzo wyraźny ujawniają konieczność przeprowadzenia zmian systemowych. Wyzwania te wymagają nie tylko jeszcze większego zaangażowania po stronie sektora prywatnego, ale też trwałych i potwierdzonych wynikami działań – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo. – Jako światowy lider w dziedzinie produkcji żywności i napojów mamy obowiązek wykorzystywać skalę naszego działania i posiadane wpływy na rzecz podejmowania długofalowych wyzwań, w tym m.in. odnoszenia się do zagrożeń związanych z systemem produkcji żywności, który w efekcie pandemii koronawirusa został poddany jeszcze większej presji. Jako przedsiębiorstwo dokonujemy znaczących postępów, z których jestem bardzo dumny, choć mam świadomość, że przed nami jeszcze długa droga. Nasze zobowiązanie budowy lepszej przyszłości dla ludzi i planety obejmuje nie tylko sposoby upraw produktów rolnych oraz sam proces ich przetwarzania, ale też inspirowanie do podejmowania pozytywnych zmian – dodał Ramon Laguarta.

Wśród najistotniejszych osiągnięć zaprezentowanych w opublikowanym przez PepsiCo raporcie znajdują się:

Zapewnienie dostępu do odpowiedniej jakości wody: W PepsiCo wierzymy, że dostęp do wody jest prawem człowieka. Za pośrednictwem charytatywnego ramienia firmy, Fundacji PepsiCo, udało się zapewnić ponad 44 milionom ludzi z najbardziej dotkniętych problemem społeczności na całym świecie dostęp do odpowiedniej jakości wody. Wszystko to dzięki realizowanym od 2006 roku programom dystrybucji, oczyszczana i ochrony zasobów wody, w efekcie których w sposób znaczący przekroczony został wcześniej ustanowiony cel zapewnienia wody 25 milionom ludzi na świecie do roku 2025. Sukces tych programów sprawił, że PepsiCo ustanowiło nowy, ambitny cel zapewnienia dostępu do wody w sumie 100 milionom ludzi na świecie do roku 2030, przy czym cele średniookresowe koncentrować się będą na realizacji programów dystrybucji i oczyszczana zasobów wody, a także higieny człowieka, zwracając szczególną uwagę na poprawę stanu zdrowia publicznego w obliczu aktualnej pandemii Covid-19.

Pozyskiwanie surowców do produkcji żywności w efekcie realizacji założeń zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa: Na całym świecie PepsiCo angażuje się w pomoc lokalnym gospodarstwom rolnym, dzięki czemu poprawia się jakość życia rolników, a także podnoszą się standardy wydajnego gospodarowania zasobami, świadomości środowiskowej i praw pracowniczych. W wyniku wdrożonego przez PepsiCo Programu Zrównoważonego Rolnictwa w roku 2019 prawie 80% wszystkich pozyskiwanych przez PepsiCo płodów rolnych do produkcji żywności, takich jak ziemniaki, kukurydza, pomarańcze i owies pochodzą z certyfikowanych upraw prowadzonych w sposób zrównoważony. W ten sposób firma realizuje rygorystyczne kryteria, które umożliwiają realizację 100% założonego celu do końca roku 2020.

Przyspieszenie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu: W 2019 roku w globalnym łańcuchu wartości PepsiCo doprowadziła do całkowitej redukcji emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (GHG) o 6% . W kwietniu 2020 roku firma potwierdziła swoje plany przyspieszenia działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu podpisując ambitne zobowiązanie przedsiębiorców do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5°C. W ten sposób PepsiCo dołączyła do wiodących na świecie koncernów, które zobowiązały się zredukować emisje w całym łańcuchu wartości w dążeniu do realizacji naukowo potwierdzonego celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, a jednocześnie opracować długoterminową strategię doprowadzenia do całkowitej redukcji emisji do roku 2050. Działanie to zostało poparte wewnętrzną inicjatywą PepsiCo polegającą na kompleksowym przejściu na zasilanie wszystkich zakładów produkcyjnych na terenie USA energią elektryczną pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Dziewięć krajów europejskich, w których PepsiCo prowadzi swoją działalność już teraz korzysta w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Lokalne inicjatywy PepsiCo Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju obejmują następujące osiągnięcia:

Rolnictwo: PepsiCo Polska jest jednym z największych odbiorców ziemniaków, z których powstają m.in. popularne chipsy Lay’s. W ramach Programu Agrarnego firma współpracuje z ponad 70 gospodarstwami rolnymi z terenu całego kraju, kontraktując z nimi łącznie ponad 230 tys. ton ziemniaków rocznie. Przeprowadzony pod koniec 2019 roku audyt SFP (Programu zrównoważonego rolnictwa) przez firmę Control Union, niezależną jednostkę certyfikująco-atestującą potwierdził, że wszystkie ziemniaki nabywane od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.

Opakowania: PepsiCo Polska bierze udział w programie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który pomaga tworzyć i finansować system zbiórki materiałów plastikowych. Wraz z innymi przedsiębiorstwami z branży angażuje się w uruchomiony w tym celu program „Działaj z imPETem”, który prowadzony jest przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO2. W minionym roku projekt przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół. Dążąc do stworzenia świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem, PepsiCo zmniejsza gramatury butelek i zakrętek, a wszystkie produkowane przez firmę opakowania napojowe nadają się do ponownego przetworzenia.

Produkty: PepsiCo Polska stale dostosowuje ofertę produktów do potrzeb konsumentów. W tym celu firma przyjęła dobrowolne zobowiązanie redukcji zawartości cukru dodawanego do produktów o 10% w terminie od 2015 do 2021 r. Konsumentom oferowane są ponadto napoje bezcukrowe, a także przekąski zawierające mniejsze ilości soli oraz tłuszczów nasyconych.

Ludzie: Aktualnie 40% stanowisk kierowniczych w PepsiCo Polska zajmowanych jest przez kobiety. W Polsce obowiązuje też pełna równość w obszarze wynagradzania – kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach otrzymują wynagrodzenie w oparciu o takie same obiektywne kryteria, dodatkowo jest to weryfikowane poprzez niezależny audyt.

Klimat: Cztery zakłady produkcyjne i biuro główne w Polsce zasilane są w 100% zieloną energią, pochodzącą głównie z farm wiatrowych. Dzięki temu możliwe było uzyskanie redukcji emisji CO2 o 45 000 ton. Dodatkowo, w ramach optymalizacji działań logistycznych zmniejszona została ilość emitowanego dwutlenku węgla o 20%. Dzięki realizowanej wymianie 2500 lodówek w punktach sprzedaży, emisja CO2 zredukowana została o kolejne 1400 ton.

Woda: PepsiCo Polska odnotowuje wymierne sukcesy w ograniczaniu wpływu czterech polskich zakładów na środowisko: w latach 2009-18 firma obniżyła zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%. W zakładzie produkcji przekąsek w Grodzisku Mazowieckim wdrożona została technologia Splash & Cone, dzięki której możliwe jest uzyskanie znaczących oszczędności wody. Zarówno w Grodzisku, jak i w zakładzie produkcji napojów w Michrowie działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków, których parametry umożliwiają pełne oczyszczanie wykorzystywanej w produkcji wody, tak aby możliwe było jej bezpośrednie odprowadzanie do rzeki.

– Okres pandemii jeszcze dobitniej uświadomił nam, jak bardzo wszyscy powinniśmy angażować się w sprawy ważne dla ludzi i świata. W PepsiCo stawiamy na sześć obszarów istotnych z punktu widzenia charakteru działalności naszej firmy, a w Polsce realizujemy najwięcej inicjatyw zrównoważonego rozwoju ze wszystkich krajów europejskich – powiedział Michał Jaszczyk, dyrektor generalny PepsiCo Polska. – Wśród nich najważniejsze to: 100% zielonej energii dla wszystkich naszych zakładów oraz siedziby głównej w Polsce, stałe zmniejszanie naszego śladu węglowego poprzez ograniczenie emisji CO2, zaangażowanie w rozwój zrównoważonego rolnictwa we współpracy z naszymi polskimi dostawcami, a także udział w programach na rzecz budowy świata, w którym plastik nigdy nie stanie się odpadem. Wierzę, że za kilka lat będziemy mogli z dumą obserwować konkretne efekty naszych działań – dodał Michał Jaszczyk.

W pełni cyfrowa i interaktywna wersja raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2019 zawiera zestawienie zrealizowanych celów, ukazując postępy realizacji; do raportu dołączone zostały także dodatkowe materiały do pobrania. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej polityki firmy i jej realizacji w odniesieniu do konkretnych zagadnień znajdują się w części poświęconej tematom ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) na stronie korporacyjnej PepsiCo.

– Przygotowując się do wyzwań kolejnej dekady wyraźnie widzimy, jak ważne stają się globalne wysiłki na rzecz ograniczenia zmian klimatu i wspierania działań zmierzających do budowy bardziej zrównoważonej i włączającej wszystkich przyszłości – powiedział Simon Lowden, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo. – Działamy na rzecz zapewnienia dostępu do bezpiecznych źródeł wody w społecznościach, które pilnie tego potrzebują, pracujemy z rolnikami, aby wdrożyć bardziej zrównoważone sposoby upraw, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w obszarze nowych opakowań produktów, a wszystko to w odniesieniu do naszej długofalowej strategii działań. Będzie ona wymagała dużej elastyczności, współpracy i wspólnych działań, a ważna lekcja, jaką wyciągamy z pandemii koronawirusa będzie mam służyć w określeniu odpowiednich metod działania. Zauważyliśmy, że w obliczu zagrożenia świat może się szybko zmobilizować, jeśli tylko podejmie działania na rzecz realizacji wspólnego celu. Wiemy, że stworzenie bardziej odpornego na zmiany systemu produkcji żywności jest możliwe, dlatego nie ustajemy w naszych wysiłkach i wraz z partnerami na całym świecie dążymy do przyspieszenia zmian, które zapewnią nam wszystkim lepsze jutro – dodał Simon Lowden.

Raport oraz pozostałe materiały można pobrać z tej strony.

Na początku czerwca 2020 roku PepsiCo opublikowała pierwszy w swej historii Raport Praw Człowieka, w którym zawarte zostały zobowiązania firmy, a także strategia i podejmowane działania w tym obszarze. W minionych dziesięciu latach PepsiCo podejmowała konkretne działania mające na celu identyfikowanie i odwoływanie się do aspektów praw człowieka w całym łańcuchu wartości. PepsiCo zamierza kontynuować regularne wydawanie raportu, dążąc do zapewnienia transparentności w zakresie podejmowanych przez firmę działań w odniesieniu praw człowieka. Pełny raport można pobrać z tej strony.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf/zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ